0(0)

หลักสูตรที่ 4 : การจัดการความปลอดภัยด้านการจราจร สำหรับงานก่อสร้างและบำรุงทาง บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

 • ระดับคอร์ส: ระดับกลาง
 • หมวดหมู่ Motorway
 • อัปเดตล่าสุด เมษายน 29, 2022

คำอธิบาย

แนะนำรายวิชา

 • แนะนำรายวิชาและบทเรียนออนไลน์
  ตอนที่ 1 : การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน ขั้นตอนระหว่างก่อสร้าง และ ขั้นตอนก่อนเปิดให้บริการ
  ตอนที่ 2 : ความรู้เบื้องต้นด้านงานวิศวกรรมจราจร
  ตอนที่ 3 : การใช้อุปกรณ์ควบคุมการจร
  ตอนที่ 4 : การปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรักษาทางด้านความปลอดภัยบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
  ตอนที่ 5 : การประเมินผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
 • แนะนำเกณฑ์การผ่านรายวิชา
  แบบทดสอบก่อนเรียนสามารถทดสอบได้  1 ครั้ง
  แบบทดสอบหลังเรียนสามารถทดสอบได้  2 ครั้ง ผ่านเกณฑ์ ที่ 80 %

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

5 บทเรียน

ตอนที่ 1 : การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน ขั้นตอนระหว่างก่อสร้าง และ ขั้นตอนก่อนเปิดให้บริการ?

1.การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
2.ความสำคัญของการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
3.ขั้นตอนของโครงการที่จะทำการตรวจสอบ
4.ประเภทของโครงการที่จะตรวจสอบ
5.ขั้นตอนของการตรวจสอบ
6.รายการตรวจสอบความปลอดภัยของถนนที่อยู่ในระหว่างก่อสร้าง
แบบทดสอบก่อนเรียน ตอนที่ 1
VDO : การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน ขั้นตอนระหว่างก่อสร้าง และ ขั้นตอนก่อนเปิดให้บริการ14:46
แบบทดสอบหลังเรียน ตอนที่ 1

ตอนที่ 2 : ความรู้เบื้องต้นด้านงานวิศวกรรมจราจร?

1.ปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ
2.ระยะมองเห็นปลอดภัย
3.การขัดกันของกระแสการจราจร

ตอนที่ 3 : การใช้อุปกรณ์ควบคุมการจร?

1.ป้ายจราจร
2.อุปกรณ์จราจร
3.เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง
4.อุปกรณ์ส่องสว่าง
5.เครื่องให้สัญญาณ
6.ป้ายมือถือ

ตอนที่ 4 : การปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรักษาทางด้านความปลอดภัยบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง?

1.หลักการพื้นฐาน
2.หลักทั่วไปในการวางแผน
3.การแบ่งลักษณะพื้นที่ในบริเวณก่อสร้าง
4.การติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยบริเวณก่อสร้าง

ตอนที่ 5 : การประเมินผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ?

1.แบบฟอร์มที่ 1 การก่อสร้างระยะยาว
2.แบบฟอร์มที่ 2 การก่อสร้างระยะสั้น
3.แบบฟอร์มที่ 3 สำหรับงานช่วยเหลือ กู้ภัย อุบัติเหตุ
ฟรี